Aspartam MATERIALESIKKERHED

OPLYSNING OM ASPARTAM


KUNSTIGT SØDESTOF, DER FINDES I FØDEVARER, MEDICIN, TYGGEGUMMI, VITAMINER M.M


 

ASPARTAM producentens personale FRYGTER ASPARTAM-SKADER!

 

 

Materialesikkerhed Ved brug af ASPARTAM:

AT ASPARTAM ER SÅ FARLIGT ET GIFTSTOF SES TYDELIGT NÅR MAN LÆSER INDUSTRIENS EGNE ANVISNINGER PÅ, hvordan man håndtere Aspartam-produkter!!


Advarsel på etiketten: Skadelig, kan skabe overfølsomhed, BRUG BESKYTTELSESDRAGT!


Førstehjælp: I tilfælde af at der skulle opstå øjenkontakt, skyl der øjnene i rigelige mængder af vand i mindst 15 minutter.

I tilfælde af hudkontakt, vask straks huden med sæbe og rigeligt af vand. I tilfælde af indånding, få personen ud i frisk luft.

Hvis personen IKKE TRÆKKER VEJRET giv da kunstigt åndedræt. Hvis vejrtrækningen er problemrig, giv ilt. Hvis det er slugt, vask munden med vand, forudsat at personen er ved bevidsthed. Tilkald læge. Vask besmittet tøj før det bruges igen!


Ved udslip: Anvend NIOSH/MSHA-godkendt respiratior, KEMIKALIE-SIKRE briller, gummistøvler og tykke gummihandsker! Fejes op og kom i en pose så det kan videre forbrændes. Undgå at STØVE. Udluft med en blæser! Vask omhyggeligt på stedet efter fejning. Undgå indånding. Undgå kontakt med ØJNE,HUD og TØJ.

Brand og eksplosionsrisici: Udvikler GIFTE DAMPE UNDER BRAND.

Affaldsbehandling: Skal blandes med en brændbar væske, og afbrændes på et kemikalie-forbrændingsanlæg.Kilde: Bogen Medicin-slave eller ernærings-klog af Robby Curdorf.